To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

.

Strefa ciszy – obszar obejmujący zbiornik wodny oraz jego brzegi , na którym nie wolno wytwarzać hałasu powyżej 45 dB ; zakaz obejmuje głównie jednostki wodne o napędzie silnikami spalinowymi. Strefa ciszy może obowiązywać także na cieku wodnym.

Strefy ciszy ustanawiane są na podstawie uchwał rad powiatów w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ( Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. Dz.U 2001 nr 62 poz.627; art.116 ust.1) oraz obowiązują na terenie jezior i cieków wodnych , będących rezerwatami przyrody (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r Dz.U.2004 nr 92 poz.880 ; art.15 ust.20 i 21).

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. poz.627 z póżń. zm, art.15 pkt 20 i 21 ) na terenie rezerwatów przyrody zabrania się zakłócania ciszy i używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska