To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Wytyczne do wykonania zadania indywidualnego na etapie szkolnym IX Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów.

1. Zadanie wykonuje każdy uczeń indywidualnie wyłoniony wcześniej na podstawie wyników uzyskanych z testu. Brak wykonanego zadania dyskwalifikuje uczestnika z dalszego udziału w konkursie.
2. Zadaniem ucznia jest wykonanie pracy w formie broszury na temat:
„Gatunki inwazyjne w moim regionie”.
Praca uczestnika konkursu powinna zawierać:
- wyjaśnienia i definicje „czym są gatunki inwazyjne”
- przykłady gatunków inwazyjnych z regionu i kraju
- plusy i minusy gatunków inwazyjnych
- opis zagrożeń wynikający z rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych
Pracę należy wykonać w oparciu o własne spostrzeżenia, notatki, rysunki lub zdjęcia wykonane i zebrane samodzielnie. Nie są wymagane np. profesjonalne zdjęcia, schematy, rysunki, liczą się prace wykonane własnoręcznie przez uczniów. Układ gazetki jest dowolny.
3. Pracę należy wykonać na papierze formatu A4. Wszystkie kartki należy w dowolny sposób spiąć w całość. Do wykonania pracy mogą posłużyć dowolne techniki graficzne i plastyczne, nie jest wymagany wydruk komputerowy. Praca musi być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika, nazwa i adres szkoły.
4. Pracę indywidualną należy wykonać w terminie od 4.10.2016 r. do 18.10.2016 r. Nieprzekraczalny termin złożenia prac to 18.10.2016 r., godz. 15.30 (przy składaniu
w biurze Fundacji).
5. Prace należy składać w siedzibie Fundacji pod adresem:
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko – osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego).
6. Podczas oceny komisja konkursowa będzie zwracać uwagę na:
a) zgodność pracy z wytycznymi
b) zaangażowanie w zebranie materiałów i przygotowanie pracy
c) wkład pracy własnej uczniów
7. Wyniki I etapu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.jeziora.com.pl w aktualnościach 2.11.2016 r.
8. Prace będą zwrócone uczniom podczas finału konkursu.