To jest archiwalna wersja strony.
Najnowsze informacje znajdują się tutaj: www.jeziora.com.pl

Potrójna Pętla Mazurska Plan IMPREZY 27 sierpnia 2016 i regulamin

Plan IMPREZY 27 sierpnia 2016  (sobota) – Las Miejski – Gmina Giżycko:

 

8.30 Otwarcie Biura zawodów

8.30 - 10.30 Rejestracja zawodników.

10.00 Start pikniku ekologicznego

10.40 – 10.55 Ustawienie zawodników w strefie startowej. Wspólna rozgrzewka.

10.55 Oficjalne otwarcie 

 

11.00  Start "Biegu Perkoza" – 5 km

11.05  Start "Biegu Czapli" - 10 km

11.10  Start "Biegu Żurawia" - 15 km

13.40  Zamknięcie trasy biegów. Wręczenie i losowanie nagród. (Strefa startowa)

14.00  Zamknięcie imprezy.

 

Strefa startowa – piknik ekologiczny oraz biegi dla dzieci:

- Bieg Wróbelka dla maluchów

- Bieg Jaskółki dla starszych dzieci

· Animacje dla dzieci – Ekogry i zabawy

· Stoiska promocyjne

· Stoisko gastronomiczne – punkt wydawania posiłków regeneracyjnych

· Punkt medyczny, Biuro zawodów.

 

Opis

„Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Perkoza – 5km, Czapli – 10km, Żurawia – 15km”

Podczas pierwszej edycji imprezy trasa podstawowej 5 km PĘTLI biegu, będzie przebiegała wokół  Lasu Miejskiego w Giżycku. Teren po którym pobiegną uczestnicy to ścieżki leśne.

Każdy uczestnik przebiegnie odpowiednią ilość PĘTLI wybranego przez siebie biegu. Trasa biegu będzie oznakowana co 1km. Na PĘTLI rozmieszczone będą punkty kontrolne pomiaru czasu, przez który każdy uczestnik jest zobligowany przebiec – ominięcie któregoś z punktu będzie skutkować dyskwalifikacją. Uczestnicy podczas rejestracji dostaną chip zwrotny, który będzie rejestrować czas, w którym przebiegną poszczególną PĘTLĘ.

Dodatkowo, żeby było jeszcze bardziej po „mazursku”, trasy będą miały nazwy najpopularniejszych ptaków, które występują w naszym środowisku:

5 km – Bieg Perkoza,

10 km – Bieg Czapli,

15 km – Bieg Żurawia.

Limit czasu dla wszystkich uczestników to 2h:30min:00s liczony od momentu startu.

 

REGULAMIN BIEGU 5-10-15

 

!!! UWAGA !!!
LIMIT ZAWODNIKÓW WYNOSI 150 osób.
 1. PATRONAT I ORGANIZATORZY
  1. Organizatorem  „Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Perkoza – 5km, Czapli – 10km, Żurawia – 15km” wraz z piknikiem ekologicznym jest  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku  - Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
  2. Współpraca: Gmina Giżycko, Nadleśnictwo Giżycko, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
  3. Honorowy Patronat: Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Wójt Gminy Giżycko i Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko
 2. TERMIN I MIEJSCE
  1. „Potrójna Pętla Mazurska – Biegi: Perkoza – 5km, Czapli – 10km, Żurawia – 15km” odbędzie się w sobotę, 27 sierpnia 2016 roku o godz. 11.00 w Lesie Miejskim koło Giżycka.
  2. Start i meta wyznaczone zostały w Lesie Miejskim w Giżycku (wjazd od obwodnicy Giżycka).
  3. Długość trasy wynosi 5, 10 i 15 km.
  4. Trasa tworzy zamkniętą pętlę i biegnie ścieżkami  edukacyjnymi wokół Lasu Miejskiego na terenie Gminy Giżycko. Pętla ma długość 5 kilometrów. Zawodnicy biegnący na 5 km pokonują pętlę 1 raz, zawodnicy biegnący na 10 km pokonują pętlę 2 razy, a zawodnicy biegnący na 15 km pokonują pętlę 3 razy.
  5. Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 15.
  6. Na trasie będą znajdowały się punkty z wodą mineralną.

     

 1. BIURO ZAWODÓW i PUNKT MEDYCZNY
   27 sierpnia 2016  Biuro Zawodów Biegu „Potrójnej Pętli Mazurskiej” oraz Punkt Medyczny będą się znajdować  na dużej polanie w Lesie Miejskim – koło Giżycka.
 2. PROGRAM ZAWODÓW

11.00 Start "Biegu Perkoza" – 5 km

11.05 Start "Biegu Czapli" - 10 km

11.10 Start "Biegu Żurawia" - 15 km

13.40 Zamknięcie trasy biegów. Wręczenie i losowanie nagród. (Strefa startowa)

14.00 Zamknięcie imprezy.

    

 1. UCZESTNICTWO
  1. W Biegu „Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Perkoza – 5km, Czapli – 10km, Żurawia – 15km” mogą wziąć udział osoby, które do dnia 27 sierpnia 2016 r. ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego. Minimalny wiek uczestnika wynosi 16 lat.
  2. W czasie rejestracji, zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora.
  3. Warunkiem startu  w „Potrójnej Pętli Mazurskiej” jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 27 sierpnia 2016 r. do godz. 10:30 poprzez:
   • wysłanie do dnia 24 sierpnia 2016 prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line
   • wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu 27 sierpnia 2016 oraz:
    • podpisanie własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w takim biegu

                           Uwaga!!! W naszym ekologicznym biegu nie obowiązują opłaty wpisowego!

  1. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów w Lesie Miejskim.
  2. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
  3. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza  wyznaczonym miejscem.
  4. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa na trasie biegu.
  5. Zawodnicy biegną po trasie wytyczonej przez Organizatora przebiegającej w Lesie Miejskim; mają obowiązek  zachować wszelkie środki ostrożności, bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez  służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów - zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play.
  6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie Biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 2,5 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13:40 są zobowiązani do przerwania biegu i dotarcia do miejsca META we własnych zakresie. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
  7. Do wyboru są dystanse – 5 km, 10 km i 15 km. Zawodnicy sami decydują na jakim dystansie pobiegną.
  8. Start pierwszego biegu – 5km odbędzie się o 11.00, 10km – 11.05, 15km - 11.10.
  9. Limit uczestników wynosi 150 osób.

  

 1. SZATNIA I PRZECHOWALNIA
  1. Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu 27 sierpnia 2016 będzie znajdowała w namiocie rozstawionym  w Lesie Miejskim w Gajewie.
  2.  Szatnia i przechowalnia będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będzie czynna w dniu 27 sierpnia 2016 od godz. 8:30 do godz. 14:00. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

  

 1. KLASYFIKACJA
  W  Biegu „Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Perkoza – 5km, Czapli – 10km, Żurawia – 15km” prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  1. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km
   – nagrody rzeczowe otrzymają 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn
  2. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km
   – nagrody rzeczowe otrzymają 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn
  3. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 15 km
   – nagrody rzeczowe otrzymają 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn

  

 1. NAGRODY

1.       Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę.

2.       Zwycięzcy w klasyfikacjach generalnych (pozycje 1-3) otrzymają puchary, nagrody pieniężne: I miejsce – 400 zł, II miejsce – 250zł, III miejsce – 150zł, nagrody rzeczowe od sponsorów biegu.

3.       Po zakończeniu biegu odbędzie się losowanie drobnych nagród wśród wszystkich uczestników.

 

 

                        WYŻYWIENIE
Podczas biegu rozmieszczone będą punkty z wodą. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają napoje oraz posiłek regeneracyjny.
  

                        FINANSOWANIE

·         Koszty organizacji Biegu „Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Perkoza – 5km, Czapli – 10km, Żurawia – 15km” pokrywają:

·          Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

·         Sponsorzy

 

                PARKING

Parkowanie będzie możliwe przy bramie wejściowej na dużą polanę w Lesie Miejskim – na wyznaczonym parkingu.

                         

                        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

·         Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu „Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Perkoza – 5km, Czapli – 10km, Żurawia – 15km”startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

·         Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

·         Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.